U hebt besloten hulp te gaan zoeken voor uw kind en neemt telefonisch of per mail contact met me op. Tijdens dit eerste contact probeer ik al een eerste beeld te vormen van de hulpvraag van u en/ of uw kind. Vermoed ik aan deze hulpvraag te kunnen voldoen, dan zal ik u uitnodigen voor een intakegesprek.

Tijdens dit intakegesprek zullen we de precieze hulpvraag vaststellen. Ik zal door middel van het stellen van vragen een antwoord trachten te vinden op de vraag: Waarom uw kind, met deze achtergrond en op deze school de gesignaleerde problemen heeft en hoe deze opgelost kunnen worden. Wat zijn de factoren die mogelijk van invloed zijn (geweest) op het probleem, maar ook welke factoren leveren een positief effect op. Misschien heeft u al een verslag van een psycholoog/ orthopedagoog of andere onderzoeker, of schriftjes van uw kind. Op grond van al deze gegevens kan ik dan een definitief antwoord geven op de vraag of ik u en/of uw kind kan helpen. Hierbij geef ik dan ook aan wat ik te bieden heb en wat ik van de ouders verwacht.

Indien er geen recente onderzoeksgegevens bekend zijn, zal ik een voorstel doen voor een onderzoek. Na dit onderzoek bespreek ik de resultaten met u en breng ik advies uit. Daarna volgt dan de kennismakingsbijeenkomst met uw kind. Zijn er wel recente gegevens, dan kunnen we meteen een kennismakingsbijeenkomst met uw kind plannen. Tijdens deze bijeenkomst zal ik met uw kind een gesprekje voeren, opdrachtjes uitvoeren die betrekking hebben op de hulpvraag en een spel spelen. In sommige gevallen is een observatie in de groep van uw kind wenselijk. Zeker is het dat ik contact opneem met de groepsleerkracht, om een goede afstemming te krijgen met school.

Het uiteindelijke handelingsplan zal daarna geformuleerd worden. Uw kind zal hier actief bij betrokken worden!

Algemene uitgangspunten hierbij zijn:

  • Vanuit een positieve verwachting ondersteuning bieden en zicht geven op het eigen kunnen (motiveren/stimuleren);
  • Een stapje voor stapje systematische opbouw;
  • Het streven is de afhankelijkheid van de hulpverlener te reduceren, zodat het kind op den duur zélf kan bepalen welke aanpak in welke situatie wenselijk is en waarmee het aan de slag kan (het wordt regisseur van zijn eigen leerproces);

De begeleiding vindt 1 á 2 maal per week plaats tijdens bijeenkomsten van 50 minuten. Deze bijeenkomsten vinden in overleg plaats in de praktijk of bij uw kind op school.

Het eerst handelingsplan wordt gemaakt voor een periode van 8-12 weken en zal daarna geëvalueerd worden met u als ouder in een evaluatiegesprek. In ieder geval is er regelmatig overleg met alle betrokkenen en onderhoud ik wekelijks mail contact met de school van uw kind. Soms geeft dit aanleiding tot een tussentijds evaluatiemoment en vloeien aanpassingen van het handelingsplan hieruit voort.

Tijdens het evaluatiegesprek komt het evaluatieverslag aan de orde. Hierin wordt beschreven waaruit de begeleiding bestaan heeft, hoe het verlopen is, in hoeverre de doelen bereikt zijn en wat de verdere opbrengsten zijn. Continuering en hoe of beëindiging van de begeleiding komen dan vanzelfsprekend ter sprake.

Back to Top